سبد خرید

تعداد قیمت مجموع
0تومان
سبد خرید شما خالی است

صبحانه

صبحانه انگلیسی

صبحانه انگلیسی

مواد استفاده شده در این غذا ، در این قسمت ذکر می شود.

زمان پخت

20 دقیقه

24,500تومان

اگ مافین با پنیر موزارلا

اگ مافین با پنیر موزارلا

مواد استفاده شده در این غذا ، در این قسمت ذکر می شود.

زمان پخت

20 دقیقه

29,000تومان

کرپ و پنکیک نوتلا

کرپ و پنکیک نوتلا

مواد استفاده شده در این غذا ، در این قسمت ذکر می شود.

زمان پخت

20 دقیقه

29تومان

بشقاب سبزیجات

بشقاب سبزیجات

مواد استفاده شده در این غذا ، در این قسمت ذکر می شود.

زمان پخت

20 دقیقه

24,500تومان

بشقاب سبزیجات (Copy)

بشقاب سبزیجات (Copy)

مواد استفاده شده در این غذا ، در این قسمت ذکر می شود.

زمان پخت

20 دقیقه

28,000تومان

اگ مافین با پنیر موزارلا (Copy)

اگ مافین با پنیر موزارلا (Copy)

مواد استفاده شده در این غذا ، در این قسمت ذکر می شود.

زمان پخت

20 دقیقه

29تومان

کرپ و پنکیک نوتلا (Copy)

کرپ و پنکیک نوتلا (Copy)

مواد استفاده شده در این غذا ، در این قسمت ذکر می شود.

زمان پخت

20 دقیقه

29تومان

صبحانه انگلیسی (Copy)

صبحانه انگلیسی (Copy)

مواد استفاده شده در این غذا ، در این قسمت ذکر می شود.

زمان پخت

20 دقیقه

24,500تومان

پیش غذا

صبحانه انگلیسی

صبحانه انگلیسی

مواد استفاده شده در این غذا ، در این قسمت ذکر می شود.

زمان پخت

20 دقیقه

24,500تومان

اگ مافین با پنیر موزارلا

اگ مافین با پنیر موزارلا

مواد استفاده شده در این غذا ، در این قسمت ذکر می شود.

زمان پخت

20 دقیقه

29,000تومان

کرپ و پنکیک نوتلا

کرپ و پنکیک نوتلا

مواد استفاده شده در این غذا ، در این قسمت ذکر می شود.

زمان پخت

20 دقیقه

29تومان

بشقاب سبزیجات

بشقاب سبزیجات

مواد استفاده شده در این غذا ، در این قسمت ذکر می شود.

زمان پخت

20 دقیقه

24,500تومان

بشقاب سبزیجات (Copy)

بشقاب سبزیجات (Copy)

مواد استفاده شده در این غذا ، در این قسمت ذکر می شود.

زمان پخت

20 دقیقه

28,000تومان

اگ مافین با پنیر موزارلا (Copy)

اگ مافین با پنیر موزارلا (Copy)

مواد استفاده شده در این غذا ، در این قسمت ذکر می شود.

زمان پخت

20 دقیقه

29تومان

کرپ و پنکیک نوتلا (Copy)

کرپ و پنکیک نوتلا (Copy)

مواد استفاده شده در این غذا ، در این قسمت ذکر می شود.

زمان پخت

20 دقیقه

29تومان

صبحانه انگلیسی (Copy)

صبحانه انگلیسی (Copy)

مواد استفاده شده در این غذا ، در این قسمت ذکر می شود.

زمان پخت

20 دقیقه

24,500تومان

سوخاری

صبحانه انگلیسی

صبحانه انگلیسی

مواد استفاده شده در این غذا ، در این قسمت ذکر می شود.

زمان پخت

20 دقیقه

24,500تومان

اگ مافین با پنیر موزارلا

اگ مافین با پنیر موزارلا

مواد استفاده شده در این غذا ، در این قسمت ذکر می شود.

زمان پخت

20 دقیقه

29,000تومان

کرپ و پنکیک نوتلا

کرپ و پنکیک نوتلا

مواد استفاده شده در این غذا ، در این قسمت ذکر می شود.

زمان پخت

20 دقیقه

29تومان

بشقاب سبزیجات

بشقاب سبزیجات

مواد استفاده شده در این غذا ، در این قسمت ذکر می شود.

زمان پخت

20 دقیقه

24,500تومان

بشقاب سبزیجات (Copy)

بشقاب سبزیجات (Copy)

مواد استفاده شده در این غذا ، در این قسمت ذکر می شود.

زمان پخت

20 دقیقه

28,000تومان

اگ مافین با پنیر موزارلا (Copy)

اگ مافین با پنیر موزارلا (Copy)

مواد استفاده شده در این غذا ، در این قسمت ذکر می شود.

زمان پخت

20 دقیقه

29تومان

کرپ و پنکیک نوتلا (Copy)

کرپ و پنکیک نوتلا (Copy)

مواد استفاده شده در این غذا ، در این قسمت ذکر می شود.

زمان پخت

20 دقیقه

29تومان

صبحانه انگلیسی (Copy)

صبحانه انگلیسی (Copy)

مواد استفاده شده در این غذا ، در این قسمت ذکر می شود.

زمان پخت

20 دقیقه

24,500تومان

پیتزا

صبحانه انگلیسی

صبحانه انگلیسی

مواد استفاده شده در این غذا ، در این قسمت ذکر می شود.

زمان پخت

20 دقیقه

24,500تومان

اگ مافین با پنیر موزارلا

اگ مافین با پنیر موزارلا

مواد استفاده شده در این غذا ، در این قسمت ذکر می شود.

زمان پخت

20 دقیقه

29,000تومان

کرپ و پنکیک نوتلا

کرپ و پنکیک نوتلا

مواد استفاده شده در این غذا ، در این قسمت ذکر می شود.

زمان پخت

20 دقیقه

29تومان

بشقاب سبزیجات

بشقاب سبزیجات

مواد استفاده شده در این غذا ، در این قسمت ذکر می شود.

زمان پخت

20 دقیقه

24,500تومان

بشقاب سبزیجات (Copy)

بشقاب سبزیجات (Copy)

مواد استفاده شده در این غذا ، در این قسمت ذکر می شود.

زمان پخت

20 دقیقه

28,000تومان

اگ مافین با پنیر موزارلا (Copy)

اگ مافین با پنیر موزارلا (Copy)

مواد استفاده شده در این غذا ، در این قسمت ذکر می شود.

زمان پخت

20 دقیقه

29تومان

کرپ و پنکیک نوتلا (Copy)

کرپ و پنکیک نوتلا (Copy)

مواد استفاده شده در این غذا ، در این قسمت ذکر می شود.

زمان پخت

20 دقیقه

29تومان

صبحانه انگلیسی (Copy)

صبحانه انگلیسی (Copy)

مواد استفاده شده در این غذا ، در این قسمت ذکر می شود.

زمان پخت

20 دقیقه

24,500تومان

ساندویچ

صبحانه انگلیسی

صبحانه انگلیسی

مواد استفاده شده در این غذا ، در این قسمت ذکر می شود.

زمان پخت

20 دقیقه

24,500تومان

اگ مافین با پنیر موزارلا

اگ مافین با پنیر موزارلا

مواد استفاده شده در این غذا ، در این قسمت ذکر می شود.

زمان پخت

20 دقیقه

29,000تومان

کرپ و پنکیک نوتلا

کرپ و پنکیک نوتلا

مواد استفاده شده در این غذا ، در این قسمت ذکر می شود.

زمان پخت

20 دقیقه

29تومان

بشقاب سبزیجات

بشقاب سبزیجات

مواد استفاده شده در این غذا ، در این قسمت ذکر می شود.

زمان پخت

20 دقیقه

24,500تومان

بشقاب سبزیجات (Copy)

بشقاب سبزیجات (Copy)

مواد استفاده شده در این غذا ، در این قسمت ذکر می شود.

زمان پخت

20 دقیقه

28,000تومان

اگ مافین با پنیر موزارلا (Copy)

اگ مافین با پنیر موزارلا (Copy)

مواد استفاده شده در این غذا ، در این قسمت ذکر می شود.

زمان پخت

20 دقیقه

29تومان

کرپ و پنکیک نوتلا (Copy)

کرپ و پنکیک نوتلا (Copy)

مواد استفاده شده در این غذا ، در این قسمت ذکر می شود.

زمان پخت

20 دقیقه

29تومان

صبحانه انگلیسی (Copy)

صبحانه انگلیسی (Copy)

مواد استفاده شده در این غذا ، در این قسمت ذکر می شود.

زمان پخت

20 دقیقه

24,500تومان

نوشیدنی

صبحانه انگلیسی

صبحانه انگلیسی

مواد استفاده شده در این غذا ، در این قسمت ذکر می شود.

زمان پخت

20 دقیقه

24,500تومان

اگ مافین با پنیر موزارلا

اگ مافین با پنیر موزارلا

مواد استفاده شده در این غذا ، در این قسمت ذکر می شود.

زمان پخت

20 دقیقه

29,000تومان

کرپ و پنکیک نوتلا

کرپ و پنکیک نوتلا

مواد استفاده شده در این غذا ، در این قسمت ذکر می شود.

زمان پخت

20 دقیقه

29تومان

بشقاب سبزیجات

بشقاب سبزیجات

مواد استفاده شده در این غذا ، در این قسمت ذکر می شود.

زمان پخت

20 دقیقه

24,500تومان

بشقاب سبزیجات (Copy)

بشقاب سبزیجات (Copy)

مواد استفاده شده در این غذا ، در این قسمت ذکر می شود.

زمان پخت

20 دقیقه

28,000تومان

اگ مافین با پنیر موزارلا (Copy)

اگ مافین با پنیر موزارلا (Copy)

مواد استفاده شده در این غذا ، در این قسمت ذکر می شود.

زمان پخت

20 دقیقه

29تومان

کرپ و پنکیک نوتلا (Copy)

کرپ و پنکیک نوتلا (Copy)

مواد استفاده شده در این غذا ، در این قسمت ذکر می شود.

زمان پخت

20 دقیقه

29تومان

صبحانه انگلیسی (Copy)

صبحانه انگلیسی (Copy)

مواد استفاده شده در این غذا ، در این قسمت ذکر می شود.

زمان پخت

20 دقیقه

24,500تومان